Leadership Team

Miyake
Hiroshi Miyake Ph.D.
CEO
Kume
Kentaro Kume MOT
CFO
Yuhara
Masa Yuhara MSc
CBO
Takeyama
Kunihiko Takeyama M.D., Ph.D.
CMO
Morishita
Daisuke Morishita Ph.D.
CSO